Regulamin serwisu Ebill

§ 1
 1. Niniejszy regulamin obejmuje usługi świadczone drogą elektroniczne polegające na korzystaniu z systemu informatycznego Ebill.
 2. Administratorem systemu informatycznego Ebill jest 4C sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Drewniana 7/5 , 00-345 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000834899 o kapitale zakładowym 50 000 PLN.
 3. System Ebill obsługuje usługi Audiotekstowe na numerach o podwyższonej wartości. Obsługiwane taryfy wymienione są w § 12 niniejszego regulaminu. System Ebill obsługuje następujących operatorów telekomunikacyjnych: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81, Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A, P4 z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 63, Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, Netia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 13.
 4. System Ebill obsługuje transakcje w sieci Internet za pośrednictwem SMS Premium Rate (numery o podwyższonej wartości). Obsługiwane numery i taryfy wymienione są w tabeli poniżej. System Ebill obsługuje następujące sieci GSM: Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81, Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A, P4 z siedzibą w Warszawie przy ul. Pileckiego 63.
§ 2
 1. Użytkownikiem systemu Ebill może być wyłącznie osoba mająca pełną zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych oraz zarejestrowaną działalność gospodarczą.
§ 3

Warunkiem korzystania z systemu Ebill jest:

 1. posiadanie rachunku bankowego
 2. akceptacja niniejszego regulaminu
 3. zawarcie z 4C sp.z o.o. umowy o świadczenie usług Audiotekstowych bądź SMS Premium, zwanej dalej Umową oraz
 4. rejestracja w systemie poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez 4C sp.z o.o. oraz
 5. posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową
§ 4
 1. Czynności dokonywane w ramach systemu Ebill nie mają charakteru czynności bankowych.
 2. 4C sp.z o.o. nie jest Agentem Rozliczeniowym w myśl ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych.
§ 5
 1. Użytkownik systemu Ebill przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest 4C sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Drewniana 7/5 , 00-345 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000834899 o kapitale zakładowym 50 000 PLN
  2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
  3. ma prawo przeniesienia swoich danych do innego Administratora,
  4. ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, przy czym usunięcie danych przez Administratora oznacza, że nie będzie on miał dostępu do systemu Ebill;
  5. udostępnienie danych jest dobrowolne,
  6. jego dane nie są udostępniane podmiotom trzecim,
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu Ebill
 3. Dane osobowe są chronione w sposób określony w "Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych" z dn. 27.04.2016 oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik podczas rejestarcji dobrowolnie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów marketingowych. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie powyższych materiałów odznaczając odpowiednią opcję w swoim profilu na stronie https://www.ebill.pl.
§ 6
 1. Użytkownik systemu Ebill zgłasza reklamacje na piśmie na adres 4C sp.z o.o., ul.Drewniana 7/5, 00-345 Warszawa bądź faksem na numer
 2. W przypadku konsumentów reklamacja może być zgłoszona w dowolnej formie.
 3. 4C sp.z o.o. dołoży wszelkiej staranności aby rozpatrzyć reklamację w najszybszym z możliwych terminie, nie później niż 14 dni od jej otrzymania, przesyłając Użytkownikowi rozpatrzenie reklamacji na piśmie lub mailem na podany przez niego adres
 4. W reklamacji należy zwięźle podać w jakim zakresie Użytkownik kwestionuje usługę.
§ 7
 1. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał w żaden sposób systemu Ebill celem wprowadzenia do niego lub za jego pośrednictwem treści naruszających obowiązujące prawo, kontrowersyjnych moralnie lub światopoglądowo, m.in. treści o charakterze pornograficznym z udziałem dzieci, zwierząt, a także z użyciem przemocy.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści przekazywane przez niego za pośrednictwem systemu Ebill, w tym wobec osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw.
§ 8

System Ebill ma prawo do zablokowania oraz odmówienia dostępu każdemu użytkownikowi, który: dopuścił się wykorzystywania usług Audiotekstowych bądź usług Premium SMS niezgodnie z postanowieniami obowiązującego Regulaminu; wykorzystał usługi do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, na szkodę osób trzecich lub niezgodnie z polskim prawem, ponadto stosował zakazane praktyki jak spam itp.

§ 9
 1. Użytkownik systemu Ebill zobowiązuje się do informowania 4C sp.z o.o. wszystkich zmianach faktycznych (np. zmiana adresu, numeru konta bankowego, nazwy, zmiany profilu działalności, etc.) i prawnych (zmiana formy prawnej, zaprzestanie działalności) dotyczących prowadzonej działalności.
 2. Informacja ta wymaga zachowania formy pisemnej i powinna być dostarczona do siedziby 4C sp.z o.o. lub przesłana listem poleconym, w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
§ 10

Użytkownik traci prawo do korzystania z systemu Ebill w przypadku ustania Umowy na zasadach w niej określonych.

§ 11

Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 10 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, chyba że skorzystał z systemu Ebill przed tym terminem.

§ 12
 1. Numeracja SMS PR
  Taryfa numeru PremiumKoszt netto w PLNKoszt brutto w PLN
  Taryfa 0 0,50 0,62
  Taryfa 1 1,00 1,23
  Taryfa 2 2,00 2,46
  Taryfa 3 3,00 3,69
  Taryfa 4 4,00 4,92
  Taryfa 5 5,00 6,15
  Taryfa 6 6,00 7,38
  Taryfa 9 9,00 11,07
  Taryfa 19 19,00 23,37
  Taryfa 25 25,00 30,75
 2. Opłaty za połączenia do numerów 700/708
  Taryfa audiotekstowaKosz netto (PLN)Koszt brutto (PLN)Maksymalny czas połączenia (minuty)
  1 0,29 0,36 45:00
  2 1,05 1,29 30:00
  3 1,69 2,08 30:00
  4 2,10 2,58 30:00
  5 3,00 3,69 30:00
  6 3,46 4,26 30:00
  7 4,00 4,92 30:00
  8 6,25 7,69 30:00
  Opłaty za połączenie do numeru 708 „9”, niezależnie od długości trwania połączenia („pay per call”)
  9 8,12 9,99 05:30
  Opłaty za połączenia do numerów 704
  Taryfa audiotekstowaKosz netto (PLN)Koszt brutto (PLN)Maksymalny czas połączenia (minuty)
  704-0 0,58 0,71 00:30
  704-1 1,16 1,43 00:30
  704-2 2,03 2,50 01:30
  704-3 3,19 3,92 02:00
  704-4 4,06 4,99 02:30
  704-5 5,22 6,42 03:00
  704-6 8,12 9,99 05:00
  704-7 10,15 12,48 06:30
§ 13

Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonywanych umów będą rozwiązywane przez właściwe sądy powszechne

§ 14
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub Umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z Umowa za obowiązujące należy uznać postanowienia Umowy.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Użytkownika sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, w tym w szczególności § 9 ust 2 nie obowiązują Konsumentów